"Mjuka" och "man-liggare" (1Kor 6:9f; 1Tim 1:10)

Paulus kommer på några ställen i sina brev (t.ex. 1Kor 6:9f, 1Tim 1:9f) med vad man kunde kalla kataloger över laster eller lastlistor. Dessa listor verkar dock vara rätt allmänna till sitt innehåll; de handlar inte till alla delar specifikt om den situation i urkyrkan som Paulus talar om i sammanhanget. En slutsats som man kan dra av detta är att han har använt sig av lastlistor som kommer från den tradition där han växte upp, alltså fariseisk judendom.
I dessa verser finns två omstridda grekiska ord, malakos och arsenokoites. Bokstavligen betyder de "mjuk" resp. "man-liggare". Vilken den tekniska innebörden är i detta sammanhang hos Paulus är dock mycket oklart, särskilt som det enligt Tolbert verkar som om han skulle ha myntat det senare uttrycket.
En vanlig tolkning är att det är frågan om den passiva resp. aktiva parten i sexuellt umgänge mellan män och ynglingar. Det kan vara frågan om promiskuitet, i så fall antagligen i ett sammanhang av pederasti och prostitution. Ändå är det värt att notera att Paulus inte använder en mer direkt teknisk term, trots att sådana också stod till buds - erastes "älskare", paiderasteia "pojkälskare", eromenos "den älskade pojken i ett pederastiskt förhållande", bara för att nämna några (lånade av Dawson).
Gustafsson har en intressant utvikning över antikens sätt att använda pluralformen malakoi.
Bibel 2000 översätter 1Kor 6:9 så här: Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män ... - och listan fortsätter i nästa vers, som avslutas med ingen sådan får ärva Guds rike. Denna översättning har slagit ihop malakos och arsenokoites till "män som ligger med andra män", alltså sådana som (åtminstone till beteendet) är homosexuella.
En ordagrann översättning av denna vers vore: Eller inte vet ni att orättfärdiga Guds rike inte skall ärva. Inte ni skall gå vilse [bildligt: bedra er], och inte otuktiga och inte avgudadyrkare och inte äktenskapsbrytare [möjligen bildligt: en som har avfallit från den rätta tron] och inte mjuka [malakoi] och inte man-liggare [arsenokoitai]…
Att översätta grekiskans arsenokoites - arsen är "man", koite ("soffa, säng") är bildligt "samlag" - med "homosexuell" är ännu möjligt, om än inte på långt när självklart. Att översätta det med "gosseskändare" eller "pedofil" är att gå för långt, eftersom det uttryckligen handlar om arsen, inte t.ex. pais, som vore "pojke". Ändå görs också det ibland. Man måste dock vara ytterst försiktig med att tolka innebörden i ett sammansatt ord på basen av de delar som det är sammansatt av - Tolbert har det engelska exemplet manhood, som minsann inte är sammansatt av man och hood!
Nyland (ss. 263f) visar att arsenokoites kan betyda någon som sysslar med analpenetrerande sex (med antingen en kvinna eller en man), en våldtäktsman, en mördare eller en utpressare. Det förekommer inte innan kejsartiden (alltså ungefär samtidigt som NT), inte ens hos komikern Aristofanes, vilket är märkbart, eftersom denne använder en uppsjö av beteckningar på olika former av homosexuellt beteende i sina komedier. Platons Symposium innehåller också en lång utläggning om sex och kärlek mellan män, men inte heller han använder ordet arsenokoites. Något århundrade senare använder olika kyrkofäder (bl.a. Polykarpus, Origenes och Johannes Chrysostomos) ordet för att beteckna det som är förbjudet i 3Mos 18:22 och 20:13, men i den grekiska översättningen Septuaginta (från c. 300 f.Kr.) används det inte.
Vad sedan gäller användningen av arsenokoites i lastkatalogen i 1Tim 1:10, bör vi som Dawson se till sammanhanget. I den aktuella versen finns en serie på tre ord som hör ihop: pórnois arsenokoítais andrapodistaîs. Ordet pórnos betyder i allmänhet "en manlig prostituerad", men ordet kan i NT få en vidare betydelse av "en som sysslar med sexuella överträdelser". Andrapodístes betyder "slavhandlare" eller "kidnappare". Arsenokoites behandlades ovan.
När dessa tre ord kombineras, kan vi anta att Paulus säger att prostituerade, horkarlar och sådana som tvingar andra till prostitution fördöms av Lagen. Och exempel på sådana har vi både i antiken och i våra dagar - tänk exempelvis på östeuropeiska kvinnor som tvingas till sexslaveri i väst eller på män också från vårt land som reser till Fjärran Östern för att ha sex med barn. Att lagen vänder sig mot sådant är det inte svårt att hålla med Paulus om.
Arnell uttrycker saken väl när han skriver:
Det är orimligt och ogudaktigt att generalisera utifrån Paulus ord och pressa dessa bibelverser till att utgöra Guds Ord avseende alla sorters sexualitet mellan personer av samma kön i alla typer av relationer i alla tider och i alla sociala och kulturella sammanhang. Så får man inte missbruka bibelns ord utifrån ett önsketänkande om att få enkla, klara och tydliga regler i komplicerade moralfrågor. Man gör sig i så fall skyldig till biblicism som i värsta fall kan bli en form av avguderi, d v s ett allvarligt brott mot det första budordet. Det är Gud ensam som vi skall tillbe och tjäna, inte bibelns bokstav. Och det är den levande Herren, Jesus Kristus, Guds Son, som är Ordet självt i dess djupaste och klaraste bemärkelse.
Detta är sant så mycket mer som vi de facto helt enkelt inte kan vara säkra på vad de aktuella orden egentligen betyder. Att fördöma en grupp människor på så lösa boliner är orättfärdigt och okristligt, för att uttrycka det milt!
Se också inläggen Four options in reading Paul och Jämförande bibelstudium: 1Kor 6:9.
Senast uppdaterat 29.12.09.

Inga kommentarer: