Trans-bibeln (5Mos 22:5)

Förkortningen "hbt", som jag använder rätt mycket när jag bloggar (särskilt i Hbt-bibeln), kommer från "homosexuella [av båda könen], bisexuella och transpersoner [transsexuella och transvestiter]". Det som jag mest har behandlat är h-et; b-et har jag vidrört, men t-et har jag i det närmaste förbigått. Men nu är det då dags.
Först ett par citat från Wikipedia:
Transperson är ett paraplybegrepp som tillkommit framför allt för att kunna vara en samlande term i sexualpolitiska frågor. Med transpersoner menas oftast personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. Det kan till exempel vara transvestiter, transgenderister, dragkings/dragqueens, transsexuella, intergender och intersexuella. [...]
Transpersoner anses ofta bryta mot samhällets könsnormer, antingen genom sin könsidentitet, sin bakgrund eller sitt könsuttryck. Detta resulterar i att gruppen drabbas av liknande problem som andra minoriteter som inte anses följa normen, exempelvis homosexuella eller invandrare. Fördomar, öppet avståndstagande, våld eller hot om våld, diskriminering och internaliserad rädsla kan innebära att transpersoner har sämre psykosocial situation än andra personer, men mycket lite forskning finns på området. [...] Samtid[i]gt bör nämnas att många transpersoner givetvis mår bra och lever lika bra liv som den övriga befolkningen. (art. Transperson)
En transsexuell person har en permanent upplevelse av att tillhöra det motsatta könet. Vanligen önskar personen korrigera den felaktiga kroppen med medicinsk och kirurgisk behandling.
Transsexualism bör inte förväxlas med sexuell läggning eller beteende. Transsexuella kan vara antingen heterosexuella, bisexuella eller homosexuella.
Den vedertagna behandlingen för transsexualism är könskorrigerande behandling och, i de länder där detta tillåts, även ett juridiskt könsbyte. [...]
Problem i form av depressioner, självhat, ångest och självmord är vanliga om personen inte får behandling. På grund av samhällsnormen berättar många inte om sin transsexuella bakgrund efter avslutad behandling, då rädslan för diskriminering och utanförskap är stor. [...]
Vad som orsakar transsexualism är inte fastslaget, men vetenskapen lutar alltmer åt en förklaring som menar att grundorsaken kan vara biologisk, alltså medfödd. (art. Transsexualism)
I Bibeln (5Mos 22:5) finns förbud mot att klä sig i det motsatta könets kläder (transvestism). Förbudet ingår dock i den lag som inte mer gäller idag, och verkar vara motiverat av en vilja att inte ändra på den patriarkaliska ordning som råder i skapelsen: Gud, mannen, kvinnan, djuren, i den ordningen. Om en man klädde sig som en kvinna eller en kvinna som en man bröts den "naturliga" ordningen och hela skapelsen hotades. Därför var straffen rigorösa, även om något straff inte direkt föreskrivs i 5Mos 22:5.
Den mest kända person som drabbades av detta är säkert Jeanne d'Arc (1412-31, helgonförklarad 1920), som blev bränd på bål för sin vägran att klä sig i kvinnokläder. Att det dessutom fanns starka politiska motiv bakom, ändrar inte den grundläggande konstellationen.
I våra dagar, i vårt samhälle, är det ingen som ens lyfter på ögonbrynet längre om någon klär sig i det motsatta könets kläder - så länge det är frågan om kvinnor som klär sig i manskläder (t.ex. byxor)! Åt andra hållet är det ju fortfarande inte helt accepterat, kunde man säga...
Transsexualism är däremot en okänd företeelse i Bibeln. Därför bör vi se till grundvalarna för den kristna etiken när i bedömer den. Jag syftar naturligtvis på det Dubbla kärleksbudet. Transsexuella har en besvärlig sits p.g.a. omgivningens fördomar och okunskap, och dem bör vi som kristna och som medmänniskor försöka motverka, både i oss själva och i andra. Transsexualismen är dock besvärlig redan i sig, eftersom den innebär en splittring i personen - kropp och själ (för att nu använda de termerna) passar inte helt ihop. Om detta inte åtgärdas fysiskt, kan det leda till grava psykiska svårigheter för personen. Därför bör vi försöka använda den medicinska kunskap och skicklighet som står till buds för att i görligaste mån korrigera det som har gått snett - och då talar jag om psykiatri, såväl som endokrinologi och kirurgi.
Hur är det möjligt att transsexualism förekommer? Skulle Guds skapelse vara felaktig? Sådana frågor har jag fått höra. Men transsexualism är inte det enda tecknet på att något har gått snett efter skapelsen. Gud såg att det var gott, står det upprepade gånger i skapelseberättelserna i 1Mos 1-2, men det är uppenbart att allt inte längre är gott. Bibeln förklarar saken med syndafallet (1Mos 3).
Faktum är att vi skapade varelser drabbas av både ett och annat som vi behöver t.ex. kirurgisk hjälp för att råda bot på. Den som med skapelseargumentation talar emot sådan hjälp till transsexuella, bör logiskt sett också tala emot t.ex. hjärttransplantationer. Hjärtfel är ju också ett tecken på den fallna skapelsen.
Senast uppdaterat 30.3.08.

Inga kommentarer: