Kyrkans seminarier om registrerade partnerskap 2007

Ledningen för den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland för en diskussion om lagen om registrerat partnerskap och vilka följder partnerskapslagen har inom kyrkan. Biskoparna, representanter för stiften och för kyrkostyrelsens olika enheter och sakkunniga samlas till seminarier den 15-17 januari och den 28-29 november 2007.
På seminariet i januari behandlas homosexuella parrelationer utgående från synpunkter som grundar sig på bibeltolkningen, den kristna etiken och de diskussioner som förts i andra kyrkor. I november närmar seminariedeltagarna sig frågan utgående från läkarvetenskapen, människosynen, själavården och lagstiftningen.
Seminariet är den lutherska kyrkans första breda diskussion om homosexualitet.
Båda seminarierna arrangeras av en arbetsgrupp som tillsatts av biskopsmötet. Arbetsgruppen har i uppgift att bereda biskopsmötets ställningstagande till vilka följder registrering av partnerskap har för kyrkan. Frågan har sin bakgrund i det uppdrag som kyrkomötet hösten 2003 gav biskopsmötet. Kyrkomötet beslöt då att be biskopsmötet utreda de teologiska och juridiska aspekterna på frågan om registrerat partnerskap. Arbetsgruppen ska avge sin beredning till biskopsmötet i slutet av år 2008.
Sammandrag av inläggen publiceras på seminariernas hemsida, och jag har sammanfattat dem här på bloggen enligt följande.
15.1.07 - exegetik
Docent Kari Kuula (Kuopio): Eksegetiikasta hermeneutiikkaan - homoseksuaalisuus raamattuteologisena kysymyksenä (Från exegetik till hermeneutik - homosexualiteten som en bibelteologisk fråga). Kommentatorer professorerna Antti Laato (Åbo) och Martti Nissinen (Helsingfors). Min sammanfattning: Exegetik del 1.
Stiftsdekan Kai Peltonen (Esbo): Homoseksuaalisuus ja raamatullisuus Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa (Homosexualitet och bibliskhet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland). TD Riitta Särkiö (Lahtis) och stiftsdekan Kaarlo Kalliala (Åbo) kommenterade. Min sammanfattning: Exegetik del 2.
16.1.07 - etik
Professor Antti Raunio (Helsingfors): Rekisteröity parisuhde luterilaisen etiikan teologisten perusteiden näkökulmasta (Det registrerade partnerskapet ur den lutherska etikens teologiska grundvalars synvinkel). Kommentatorer professor Jaana Hallamaa (Helsingfors) och kyrkoherde Jouko Heikkinen (Halsua, Uleåborgs stift). Min sammanfattning: Etik del 1.
TD Olli-Pekka Vainio (Helsingfors): en inledning om det etiska evaluerandet av homosexualiteten, kommenterad av TD Vesa Hirvonen (Helsingfors) och professor Paavo Kettunen (Joensuu).
17.1.07 - ekumenik
Pastor Antti Saarelma, Kirkot ja homoseksuaalisuus (Kyrkorna och homosexualiteten). Min sammanfattning: Ekumenik del 1.
Biskop Juha Pihkala (Tammerfors): Kyse on kristillisestä ihmiskäsityksestä. Alustus keskustelun ekumeenisesta ja pastoraalisesta merkityksestä (Det handlar om den kristna människouppfattningen. En inledning om diskussionens ekumeniska och pastorala betydelse). Kommentarer av fader Heikki Huttunen (Ekumeniska rådet i Finland) och Matti Repo (Kyrkans utrikesavdelning).
Docent Mikael Lindfelt (Åbo): Könsneutralt äktenskap - en teologisk, kyrklig och kontextuell utmaning.
28.11.07 - psykologi, psykiatri, människosyn
Docent Kalervo Nissilä (Uleåborg): Homoseksuaalisuus ihmiskuvassa. Pastoraalipsykologinen näkökulma (Homosexualiteten i människobilden. En pastoralpsykologisk synvinkel). Kommentarer av TD Pauliina Kainulainen (Kontiolax) och docent Sammeli Juntunen (Villmanstrand).
Överläkare Mikko Naarala (Uleåborg): Homoseksuaalisuus ihmiskuvassa. Psykiatrian näkökulma (Homosexualiteten i människobilden. Psykiatrins synvinkel). Kommentatorer MD Hannu Säävälä (Uleåborg) och specialläkare Elina Koivisto (Tammerfors).
Kring tematiken "homosexualiteten och den kristnes livsval" talade familjerådgivare, pastor Hanna-Liisa Konttinen, Arcus-gruppens representant Arja Penttinen och Aslan rf:s representanter Harri Jukkala och Jukka Salo. Min sammanfattning: Människosyn.
29.11.07 - juridik
Professor Veli-Pekka Viljanen (Åbo): Rekisteröity parisuhde ja kirkko työnantajana (Det registrerade partnerskapet och kyrkan som arbetsgivare). Kyrkoråd Risto Voipio (kyrkostyrelsen) och jur.lic. Veijo Hämäläinen (Tammerfors) kommenterade.
Prost, jur.kand. Kari Ventä (Helsingfors): Rekisteröidyn parisuhteen siunaamisen juridiikka (Juridiken för välsignelse av registrerat partnerskap). VHH Matti Mäkinen (Åbo) och förvaltningsråd Irma Telivuo (HFD) kom med kommentarer.
Januariseminariets inledningar och kommentarer har dessutom utkommit som en bok, Homoseksuaalisuus Raamatussa ja kirkon opetuksessa (Homosexualiteten i Bibeln och i kyrkans undervisning), på Kyrkans forskningscentral, där den kan beställas för priset 20 €.

Inga kommentarer: